Säännöt


LIPERIN PURSISEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Liperin Pursiseura ry

Yhdistyksen kotipaikka on Liperin kunta. Yhdistys on perustettu 16.3.1986. Jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää veneilytoimintaa siten, että mahdollisimman moni saataisiin kiinnostumaan vesillä liikkumisesta ja samalla parannettaisiin vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. Toiminnan yhteydessä tehdään Liperin kuntaa tunnetuksi eri tapahtumien avulla ja edistetään järvimatkailua ja kohennetaan sen edellytyksiä.

Tarkoitusta toteutetaan tarjoamalla jäsenille

– koulutustoimintaa

– nuorisotoimintaa

– tiedotustoimintaa

– osallistumismahdollisuutta eri tapahtumiin

– yhteistoimintaa muiden seurojen kanssa

Seura voi tarkoitusperiensä edistämiseksi hallita tai omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa tapahtuma-, näyttely-, kerho- ja ravintolatoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3 § JÄSENET

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja suorittaa seuralle tulevat maksut oikea-aikaisesti. Perhejäseniksi voivat liittyä samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Perhejäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Kokouksessa annettu eroilmoitus merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

5 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai, joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö yhdistykselle tulevien maksujen suorittamisen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi.

Jos erottamisen perusteena on yhdistykselle tulevien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa.

6 § MAKSUT

Jäseniltä kannettavien liittymis-,  jäsen-  ja perhejäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

7 § HALLITUS

Seuran asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja (kommodori) ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan(varakommodori) sekä sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kolme jäsenistä on paikalla.

Hallituksella on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä kaikista seuran toimintaan liittyvistä asioista.

8 § TOIMIKUNNAT

Tarpeen vaatiessa hallitus voi asettaa toimikuntia.

9 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

10 § TOIMINNANTARKASTAJAT 

Seuralla on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajat valitaan seuran vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

11 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuran vuosikokousta. Toiminnantarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto.

12 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous, joka pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltävän on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

Seuran ja johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.  Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja lisäksi seuran verkkosivulla.

14 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. a) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  2. b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  3. c) valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori)
  4. d) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eronneiden tilalle tai täydennetään hallitusta
  5. e) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
  6. f) vahvistetaan seuran talousarvio
  7. g) vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma
  8. h) päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja vuosimaksuista
  9. i) päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista
  10. j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § ÄÄNESTYKSET

Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva. Henkilövaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

17 § SEURAN PURKAMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöstä on molemmissa kokouksissa kannatettava vähintään 4/5 annetuista äänistä.

Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten, kuin jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä seuran kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.

18 § MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT

Muilta osin on seuran toiminnassa noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia.