Säännöt


LIPERIN PURSISEURA

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Liperin Pursiseura ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Liperin kunta.

Yhdistys on perustettu maaliskuun 16 p:nä 1986 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on kehittää kaikenlaista veneilytoimintaa siten, että mahdollisimman moni saataisiin kiinnostumaan vesillä liikkumisesta ja samalla parannettaisiin vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. Toiminnan yhteydessä tehdään Liperin kuntaa tunnetuksi eri tapahtumien avulla, edistetään järvimatkailua ja kohennetaan sen edellytyksiä.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1.Tarjoamalla jäsenilleen

– koulutustoimintaa

-nuorisotoimintaa

-tiedotustoimintaa

-kuntoliikuntaa

– osallistumismahdollisuutta eri tapahtumiin

– veneiden varastointi- ja huoltomahdollisuutta

– yhteistoimintaa muiden liperiläisten seurojen kanssa

– veneiden rakentamista yhteistoimin

– omien tapahtumien järjestelyt

2.Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3.Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4.Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5.Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

IV Seuran jäsenet

4 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

– toimii seuran sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti

– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määrärajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

– hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 5 vuotta tai

– on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 5 vuoden jäsenmaksut tai

– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

8 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

– sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessa tai

– kirjallisena ilmoituksena jäsenille, jolloin seuran jäsentiedotteessa julkaistu kutsu katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

 1. a) puheenjohtaja
 2. b) sihteeri
 3. c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 4. d) ääntenlaskijat

3 Todetaan

 1. a) läsnäolijat
 2. b) äänioikeutetut jäsenet .

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan 1aatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

8 Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

 1. a) puheenjohtaja
 2. b) sihteeri
 3. c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 4. d) ääntenlaskijat

3 Todetaan

 1. a) läsnäolijat
 2. b) äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

 1. a) toimintasuunnitelma
 2. b) talousarvio, sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

6 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran kommodoriksi

7 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

11 Kokouksen päättäminen

10 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII Seuran hallinto

13 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljelläolevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätosvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4 Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6 Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista .

7 Pitää jäsenluetteloa.

8 Hoitaa seuran taloutta.

9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

11 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

13 Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

16 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. Yhdistys voi halutessaan liittyä valtakunnallisiin alan järjestöihin.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

18 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.